«پژوهش چین»

جامع‌ترین پژوهش انجام‌شده در تاریخ علم تغذیه

 

مجموعه‌ی 2 جلدی

اثر کالین کمبل . توماس کمبل

ترجمه‌ی آرش حسینیان

جلد اول: 384 صفحه 

جلد دوم