هزینه‌ی انتقال تجربه ساعتی ۲۸۰ هزار تومان است و پیش از ارائه‌ی خدمت دریافت می‌گردد.

09355934703
آرش حسینیان