اثر: استیون پینکر

ترجمه‌ی: الهام_ذوالقدر

ویراستار: آرش_حسینیان

نشر_تلنگر . چاپ اول، ویراست 1396

64صفحه . جیبی. 12000 تومان

تلگرام خریدHoseinian_Arash@


معرفی اثر:

در این اثر، نویسنده به بررسی جنبه‌های ذاتی گرایشات و سمت‌گیری‌های اخلاقیِ انسان پرداخته است. همینطور سعی کرده نشان دهد دغدغه‌های اخلاقی تا چه حد در بین فرهنگ‌ها مشترک است.

همچنین، نویسنده با استناد به برخی شواهد مدعی‌ شده خاستگاهِ اخلاقیات، بسیار کهن و دست‌کم بخشی از آن- سرشاخه‌ها و کلیاتِ آن- در تاروپودِ زیستی ما ریشه دارد. به باور نویسنده، انسان تا اندازه‌ای واجدِ ظرفیتی ذاتی برای تمیزِ خوبی از بدی، و امر اخلاقی از غیراخلاقی‌ست. ظرفیتی که در جوامع پیچیده و متفاوت امروز، گاه به کمکش می‌آید و گاه نیز او را دچار خطا می‌سازد و مشکل‌ می‌آفریند.

فارغ از ضعف و قوت‌های دیدگاه نویسنده، این مقاله یک اثرِ خواندنی به شمار می‌رود که اهمیتش بیش از آنکه در نتیجه‌گیری‌ها یا مواضعِ شخصیِ نویسنده باشد در پرسش‌ها، مسائل، و مقوله‌بندی‌هایی است که در جای‌جای اثر مطرح شده است. همچنین، در این اثر، مبحث اخلاق از زاویه‌ی زیستی‌‌تکاملی بررسی شده و از این رو، می‌توان گفت که این اثر از معدود آثاری در زبانِ فارسی‌ست که اخلاق را از منظری تاریخی– به معنای عمیقِ این کلمه- بررسی کرده است.