نویسندگان: فرانس دی‌وال . تاکیشی فرویچی . توماسو پائولی . جو تامپسون 

مترجمان: الهام ذوالقدر . آرش حسینیان

شابک: 978-600-97757-3-6 

نشر تلنگر چاپ اول . ویرایش دوم (به اضافه‌ی مقاله‌ی پائولی)، 1396

160صفحه /مصور/ جیبی/ 18000تومان

تلگرام خریدHoseinian_Arash@معرفی اثر:

به باور برخی، بونوبوها و شامپانزه‌ها از نظر میزانِ شباهتِ با انسان، در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. با توجه به اینکه تنها یکی‌ از آنها می‌تواند شبیه‌ترین باشد و این شامپانزه‌ها هستند که اول شناخته شدند، کفه‌ی ترازو به نفعِ شامپانزه‌هاست. علاوه بر این، به نظر می‌رسد انسان‌شناسان به شدت بر روی شامپانزه‌ها به عنوان مدلی برای فهم سیر تطور اجتماعیِ انسان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در بینِ شامپانزه‌ها رفتارهایی نظیرِ  پیوندهای نر-نر، ستیزه‌های بین‌گروهی، استفاده‌ی ماهرانه‌ از ابزار، سیاست‌های سلطه‌جویانه، شکارگری و گوشت‌خواری دیده می‌شود. به واقع، شباهت‌های‌ شامپانزه‌ها با گونه‌ی ما کم نیست، البته عمدتاً در جنسِ نر. چنین بوده که طی قرن بیستم، با تکیه بر شامپانزه به عنوانِ نزدیک‌ترین خویشاوند، تصویری منسجم از سیر تکاملِ اجتماعیِ انسان شکل گرفته است، و  تاکید ویژه‌ای بر گوشت‌خواری، خشونت و سلطه‌ی جنسِ نر در شامپانزه‌ها صورت گرفته است. تا آنکه سروکله‌ی بونوبوها پیدا شد.

در پریمات‌ها، ماده‌ها به ندرت در سلسله‌مراتب سلطه‌ی گروه جایگاه‌ بالایی دارند، از این‌رو تعجبی نداشت که در ابتدا به مدعیاتِ مطرح‌شده پیرامونِ جایگاه بالارتبه‌ی ماده‌ها در بونوبوها با شک و تردید نگریسته می‌شد. استیونز و همکاران دریافته‌اند که در بینِ گروه‌های بونوبوی تحتِ اسارت، بیشترشان تحتِ سلطه‌ی یک ماده‌ی آلفا قرار دارند تا یک نر آلفا. با این وجود، آنها خاطرنشان کرده‌اند که نباید فکر کنیم در بونوبوهای تحتِ اسارت، ضرورتاً همه‌ی ماده‌ها بر نرها تسلط دارند بلکه رتبه‌‌‌ی نرها و ماده‌ها در سلسله‌مراتبِ سلطه به‌هم‌ریخته و پراکنده است اما حضورِ ماده‌ها در رتبه‌‌های نزدیک به رأس بیشتر است


فهرست مطالب

پیشگفتار مترجمان 5

معرفی بونوبوها 8

گفتار اول: کشف بونوبوها 13

گفتار دوم: آشنایی با بونوبوها 23

گفتار سوم: فقدان اجبار جنسی در بونوبوهای نر 44

مسائل جنسی بونوبوها 48

آیا در بونوبوها اجبار جنسی وجود دارد؟ 54

فرضیاتی در باب علت نبود اجبار جنسی در بونوبوها 66

نتیجه‌گیری 72

گفتار چهارم: ظرفیت‌های تطبیق‌پذیری در بونوبوها 86

مناسباتِ اجتماعی در شرایطِ اسارت 86

روش‌‌های پژوهش 96

مناسبات سلطه 98

رفتارِ اجتماعی-جنسی 102

نتایج 105

سلطه و سن 106

رفتار اجتماعی-جنسی 113

مباحثات 118

جمع‌بندی 133

یادداشت‌های فنی 151


This is a Persian Translation of Vol.1 of Bonobos: “BEHAVIOR, ECOLOGY, AND CONSERVATION” 

Takeshi Furuichi, Jo Thompson

 Published by Springer, 2008