از چشم‌انداز روانشناسی زیست‌پس‌نگر
نویسنده: فرانک جی. سالووی
ویراستاران: کاترین سالمون و تاد شکلفورد
مترجم: آرش حسینیان
در دست انتشار: آبان ۱۳۹۸، تلنگر

آیا ترتیب تولد فرزندان واقعاً بر شخصیت آنها تاثیر معناداری دارد یا تاثیر آنقدر جدی نیست؟
آیا درست است که بچه‌های اول، نهاد خانواده را به کلی متفاوت از سایر بچه‌ها ادراک و تجربه می‌کنند؟
آیا آنطور که برخی روانشناسان از یافته‌های اخیر نتیجه گرفته‌اند تاثیر خانواده _ترتیب تولد که دیگر بماند_ بر شکل‌گیری شخصیت آنی و آتی فرد ناچیز است؟
تک‌فرزندها چطور؟ جایگاه آنان در بحث تاثیر ترتیب تولد بر شخصیت افراد کجاست؟ به زبان دیگر، سرنوشت کسانی که تک‌فرزند هستند چه تفاوت معناداری با افراد صاحب خواهربرادر دارد؟
روانشناسی زیست‌پس‌نگر چه حرف جدیدی برای گفتن در این حوزه دارد؟

This is a persian translation of
Birth Order by Frank J. Sulloway
Chapter 8 of Family Relationships
An Evolutionary Perspective
Edited by Catherine A. Salmon and Todd K. Shackelford
Oxford university press, 2008