اثر گیولیو مائیسترو

آرش حسینیان

نشر تلنگر . چاپ اول، پاییز 1398

ترجمه و تنظیم: آرش حسینیان

32 صفحه / جیبی / مصور/ 12000

تلفن و تلگرام خرید: 09355934703

 

از متن کتاب:

خانم روتوندو مشغولِ غذادادن به پرنده‌ها بود.

آقای روتوندو شروع به غرغر کرد، «داری به پرنده‌ها غذا می‌دی؟ پس صبحانه‌ی من چی میشه؟»

مادر ِمیشل از اتاقِ کناری صدا زد، «میشل، بیا اینجا رو تماشا کن

 

This is a Persian translation of

The Remarkable Plant in Flat No.4

By Giulio Maestro

Published by Bradbury, 1973